f2em2lt2en2

Teritorijos vizija

Projekto teritorijoje XX a. buvo įgyvendinti dideli pertvarkymai, pasikeitė teritorijos naudojimo pobūdis, suintensyvėjo tarša. Tai smarkiai pakeitė jos veidą. Pagrindinis pertvarkymų tikslas - žemės ūkiui tinkamų plotų išplėtimas vandens telkinių ir pelkių sąskaita. Šis tikslas taip ir nebuvo pilnai realizuotas, o vandens telkinių teikiama nauda didele dalimi buvo prarasta: sumažėjo ir toliau mažėja Biržulį garsinusi žuvų bei paukščių gausa, vandens augalų įvairovė, suprastėjo vandens kokybė, rekreacinės galimybės, pasikeitė vandens nuotėkiai. Kita vertus, teritorije vyksta spartus pelkėjimo procesas, kuris, savo ruožtu, teikia tam tikrą ekologinę naudą, pavyzdžiui sudaro sąlygas įsikurti pelkinėms augalų ir gyvūnų rūšims, bendrijoms, o durpėje akumuliuojantis angliai mažina šiltnamio dujų koncentraciją atmosferoje. Tai taip pat svarbi ekologinių sistemų žmonijai teikiama nauda, kurią dažnai nelengva išreikšti ekonominiais terminais, tačiau dėl to jos svarba nesumažėja.

 

Ankstesnių pertvarkymų patirtis rodo, kad įsikišimas į gamtos ritmą visuomet be siekiamų rezultatų duoda ir dažnai neįvertintas negatyvias pasekmes, kurios ne retai pranoksta gaunamą naudą. Todėl, siekiant išvengti rimtų klaidų būtina kiek galima detaliau įvertinti siekiamų pertvarkyti ekologinių sistemų atliekamas funkcijas (teikiamas "paslaugas", angl. services), kad priimami sprendimai kiek galima geriau atitiktų ilgalaikius visuomenės interesus. Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant projektą ir ruošiant pasiūlymus ekologinių sistemų funkcijų atkūrimui bei išsaugojimui. Formuluojami sprendiniai bus aptartiami su vietos bendruomenėmis, atsakingų organizacijų atstovais.

 

Teritorijos atkūrimo tikslai ir ir galimi atkūrimo scenarijai bus pateikiami čia, kai tik bus suformuluoti.

 

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt